jarmal

Magac

ein

kow

Farowsi (fo)


Magac

ein

kow

Ayslandays (is)


Magac

ein

kow

norweji

Magac

ein

kow

Welsh (cy)


Magac

ein

kow