επίδειξη

Giriigga (el)


Magac

επίδειξη (epídeixi̱)

shaashad